خودآگاهی اقتصادی شما چقدر است؟

خودآگاهی اقتصادی شما چقدر است؟

یکی از ده مهارتی که سازمان بهداشت جهانی در زمینه موفقیت فردی برمی شمارد “خودآگاهی شخصی ، Self-Awareness ” است.

یکی از بخش های خودآگاهی، مربوط به بخش مالی و اقتصادی زندگی فرد می شود که به خودآگاهی اقتصادی یا مالی معروف است (Financial Self-Awareness).

در این نوشته قصد داریم راه هایی برای سنجش  میزان خودآگاهی مالی و اقتصادی ارائه دهیم. خودآگاهی اقتصادی شما چقدر است؟

Read more