سرانجام زباله ها

دو هفته پیش‌تر در شبکه ی مشکل گشای پادپرس به موضوع دریاچه ی شیرابه ی لندفیل کهریزک حمله کردیم. حاصل کار، تعداد زیادی پرسش، مقادیر بسیاری تجربه از شهرهای مختلف و در نهایت ایده هایی بود که برای بهبود وضعیت زباله های ایران داده شده بود. در ادامه محتوای مختلفی که توسط کاربرهای پادپرس به اشتراک گذاشته شده را به صورت جمع بندی شده ملاحظه میکنید:

Read more