طوری درباری شو که ایران بشه خونه اول فرار مغزها

طوری درباری شو که ایران بشه خونه اول فرار مغزها

هولاکو: حادثه ای پیشگویی کن که شخصا شاهدش باشم تا به تو ایمان اورم.

خواجه نصیر: پنج شنبه شب شاهد ماه گرفتگی خواهیم بود.

پنجشنبه شب هولاکو در خواب است و نگهبانان اجازه ورود به نصیر نمی دهند.

نصیر غرق در افکارش: نگرانم که اگر هولاکو شاهد ماه گرفتگی نباشد چه پیش خواهد آمد. چه چاره کنم؟ Read more