سرمایه گذار جذب کدام ویژگی ِ کسب و کار ما خواهد شد؟

سرمایه گذار جذب کدام ویژگی ِ کسب و کار ما خواهد شد؟

مذاکره با سرمایه گذار یکی از راه‌های تامین مالیِ کسب و کارهای نوپاست. قبل از ورود به مذاکره بهتر است که به چند سوال پاسخ دهیم، یکی از این سوالها این است که  چه چیزی برای سرمایه گذار جذاب است؟

Read more