چون به درخت رسیدی به تماشا بمان

چون به درخت رسیدی به تماشا بمان

الهام گرفتن از طبیعت در طول تاریخ تحت نام های «تقلید از طبیعت» یا «تقلید از حیات» معادل واژه «Biomimicry» سبب شده که پیشرفت های شگرفی در علم به وجود بیاید.

در همین راستا ما تصمیم گرفتیم که در این نوت و نوتهای آتی چند مورد از اختراعات حاصل از الگوبرداری از طبیعت رو معرفی کنیم. با این هدف که در کنار هم یاد بگیریم چطور می توان با افزایش دقت مشاهده و طرح پرسشهای خوب از شگفتی های دنیای اطرافمون برای بهبود زندگی خود بهره ببریم.

این داستان: ولکرو

Read more